Giảm 29 loại phí, lệ phí kể từ ngày 01/01/2021

Vừa qua, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 112/2020/TT-BTC ngày 29 tháng 12 năm 2020 quy định mức thu một số khoản phí, lệ phí nhằm hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, bảo đảm an sinh xã hội ứng phó với dịch Covid-19.
Theo đó, 29 khoản phí, lệ phí sẽ tiếp tục được giảm kể từ ngày 01/01/2021 đến hết ngày 30/6/2021 với mức giảm tối đa là 50%  mức thu phí, lệ phí hiện hành.
Mọt số loại phí, lệ phí được giảm như sau: Phí thẩm định dự án đầu tư xây dựng, phí thẩm định thiết kế cơ sở giảm 50% ; Phí thẩm định thiết kế kỹ thuật, phí thẩm định dự toán xây dựng giảm 50% ; Phí thẩm định kinh doanh hàng hoá, dịch vụ hạn chế kinh doanh; hàng hoá, dịch vụ kinh doanh có điều kiện thuộc lĩnh vực thương mại và lệ phí cấp Giấy phép thành lập Sở Giao dịch hàng hoá giảm 50% ; Lệ phí sở hữu công nghiệp giảm 50% ; Phí giải quyết yêu cầu độc lập của người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan và phí thẩm định hồ sơ hưởng miễn trừ trong giải quyết vụ việc cạnh tranh giảm 50%; Phí trong công tác an toàn vệ sinh thực phẩm giảm 10%…
Kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2021 trở đi, mức thu các khoản phí, lệ phí thực hiện theo quy định tại các Thông tư gốc.
Đoan Thùy
Đánh giá post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *